Giê-rê-mi 20:14

Giê-rê-mi 20:14 KTHD

Đáng nguyền rủa cho ngày tôi chào đời! Ước gì không ai mừng ngày tôi sinh ra.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share