Giê-rê-mi 20:1

Giê-rê-mi 20:1 KTHD

Pha-su-rơ, con Y-mê, đang giữ tế lễ trong Đền Thờ Chúa Hằng Hữu, nghe những lời Giê-rê-mi truyền rao.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share