Giê-rê-mi 18:9

Giê-rê-mi 18:9 KTHD

Nhưng nếu Ta công bố rằng Ta sẽ gây dựng và củng cố một dân tộc hay một vương quốc
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share