Giê-rê-mi 18:8

Giê-rê-mi 18:8 KTHD

nhưng rồi dân tộc hay nước ấy từ bỏ con đường ác, thì Ta sẽ đổi ý về tai họa Ta định giáng trên họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share