Giê-rê-mi 18:7

Giê-rê-mi 18:7 KTHD

Nếu Ta công bố rằng một dân tộc vững chắc hay một vương quốc sẽ bị nhổ, trục xuất, và tiêu diệt
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share