Giê-rê-mi 18:6

Giê-rê-mi 18:6 KTHD

“Hỡi Ít-ra-ên, lẽ nào Ta không làm cho ngươi điều người thợ gốm đã làm? Ít-ra-ên, ngươi ở trong tay Ta như đất sét trong tay thợ gốm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share