Giê-rê-mi 18:11

Giê-rê-mi 18:11 KTHD

Vì thế, Giê-rê-mi, hãy đi và cảnh cáo người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Hãy nói với chúng: ‘Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: Này, Ta hoạch định tai họa giáng trên các ngươi. Vậy, mỗi người hãy bỏ con đường ác và làm việc lành.’”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:11