Giê-rê-mi 18:10

Giê-rê-mi 18:10 KTHD

nhưng rồi dân tộc đó trở lòng làm ác và không còn vâng lời Ta nữa, thì Ta sẽ đổi ý, không ban phước như Ta dự định.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share