Giê-rê-mi 18:1

Giê-rê-mi 18:1 KTHD

Chúa Hằng Hữu ban một sứ điệp khác cho Giê-rê-mi. Chúa phán
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share