Giê-rê-mi 16:8

Giê-rê-mi 16:8 KTHD

Con đừng đến phòng tiệc và lễ lạc của chúng. Đừng ăn và uống gì với chúng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share