Giê-rê-mi 16:7

Giê-rê-mi 16:7 KTHD

Không còn ai đãi tiệc cho người đến thương tiếc người chết—dù tang lễ của mẹ hay cha. Không có ai bưng rượu cho người ta uống giải sầu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share