Giê-rê-mi 16:6

Giê-rê-mi 16:6 KTHD

Cả người cao trọng và người hèn mọn đều sẽ chết trong đất này. Không ai chôn cất hay than khóc chúng. Bạn hữu chúng cũng chẳng cắt thịt hay cạo đầu để than khóc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share