Giê-rê-mi 16:5

Giê-rê-mi 16:5 KTHD

Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: “Đừng đi đến tang lễ mà than khóc và tỏ lòng thương tiếc những người này, vì Ta đã cất sự bảo vệ và bình an khỏi chúng. Ta đã chấm dứt tình yêu và lòng thương xót của Ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share