Giê-rê-mi 16:3

Giê-rê-mi 16:3 KTHD

Vì đây là điều Chúa Hằng Hữu phán về những đứa trẻ sinh trong thành này, cùng mẹ và cha của chúng
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share