Giê-rê-mi 16:20

Giê-rê-mi 16:20 KTHD

Con người làm sao sáng tạo thần linh? Các thần loài người tạo ra chỉ là giả dối!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 16:20