Giê-rê-mi 16:2

Giê-rê-mi 16:2 KTHD

“Con đừng cưới vợ, sinh con trong xứ này.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share