Giê-rê-mi 16:19

Giê-rê-mi 16:19 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài là sức mạnh và đồn lũy con, là nơi con ẩn náu trong ngày hoạn nạn! Các dân tộc khắp các nước sẽ quay về với Chúa và nhìn nhận: “Tổ phụ chúng con đã để lại cho chúng con cơ nghiệp hư không, vì họ đã thờ lạy các thần giả dối.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 16:19