Giê-rê-mi 16:1

Giê-rê-mi 16:1 KTHD

Chúa Hằng Hữu lại cho tôi một sứ điệp nữa. Chúa phán
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share