Thẩm Phán 8:35

Thẩm Phán 8:35 KTHD

Họ cũng không tỏ lòng thuận thảo với gia đình Giê-ru Ba-anh (tức Ghi-đê-ôn), không nhớ ơn ông gì nữa bất kể những điều tốt đẹp ông đã làm cho Ít-ra-ên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share