Thẩm Phán 8:23

Thẩm Phán 8:23 KTHD

Nhưng Ghi-đê-ôn từ chối: “Tôi và con tôi sẽ không quản trị Ít-ra-ên đâu. Chính Chúa Hằng Hữu sẽ cai trị anh em!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share