Thẩm Phán 8:22

Thẩm Phán 8:22 KTHD

Người Ít-ra-ên nói với Ghi-đê-ôn: “Xin cai trị chúng tôi! Vì ông và con cháu ông đã giải cứu chúng tôi khỏi quyền lực Ma-đi-an.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share