Thẩm Phán 8:2

Thẩm Phán 8:2 KTHD

Nhưng Ghi-đê-ôn đáp: “Những gì tôi làm có thể sánh với anh em sao? Cả mùa nho của người A-bi-ê-xe cũng không bằng nho mót trong vườn người Ép-ra-im.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share