Thẩm Phán 7:7

Thẩm Phán 7:7 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán bảo Ghi-đê-ôn: “Ta sẽ dùng 300 người này giải thoát Ít-ra-ên khỏi quyền lực Ma-đi-an. Còn những người khác, hãy cho họ ra về.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share