Thẩm Phán 7:3

Thẩm Phán 7:3 KTHD

Ngươi phải truyền lệnh: ‘Ai lo, sợ, thì hãy về đi.’” Vậy có 22.000 người bỏ về, còn lại 10.000 người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share