Thẩm Phán 7:24

Thẩm Phán 7:24 KTHD

Ghi-đê-ôn cũng sai người đi khắp núi Ép-ra-im hô hào: “Hãy xuống đánh quân Ma-đi-an. Hãy chận đường qua Sông Giô-đan của chúng tại Bết Ba-ra.” Vậy quân Ép-ra-im làm theo những lời ấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share