Thẩm Phán 7:1

Thẩm Phán 7:1 KTHD

Giê-ru Ba-anh (tứ Ghi-đê-ôn) và tất cả thuộc hạ dậy sớm, kéo ra đóng bên suối Ha-rốt. Lúc ấy quân Ma-đi-an đóng ở phía bắc quân Ít-ra-ên, trong thung lũng, bên đồi Mô-rê.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share