Y-sai 66
KTHD

Y-sai 66

66
1Đây là lời Chúa Hằng Hữu phán:
“Trời là ngai Ta,
và đất là bệ chân Ta.
Các ngươi có thể xây Đền Thờ nào tốt như vậy không?
Các ngươi có thể xây cho Ta một nơi ngự như thế chăng?
2Tay Ta đã sáng tạo trời đất;
trời đất và mọi vật trong đó đều thuộc về Ta.
Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán vậy!”
“Ta sẽ ban phước cho những ai biết hạ mình và có lòng thống hối,
họ nghe lời Ta phán mà run sợ.
3Còn những ai chọn đường riêng mình—
vui thích trong tội ác ghê tởm của mình—
thì của lễ của chúng sẽ không được chấp nhận.
Khi con người dâng tế một con bò,
chẳng khác gì giết một người để tế.
Khi chúng tế một con chiên,
giống như chúng tế một con chó!
Khi chúng dâng lễ vật chay,
khác nào chúng dâng máu heo.
Khi chúng xông trầm hương,
cũng như chúng đang dâng cho thần tượng.
4Ta sẽ giáng tai họa kinh khiếp trên chúng,
đem đến cho chúng tất cả những gì chúng sợ.
Vì khi Ta gọi, chúng không trả lời.
Khi Ta phán, chúng không lắng nghe.
Chúng tiếp tục làm ác ngay trước mắt Ta,
và chọn những việc Ta không bằng lòng.”
5Hãy nghe sứ điệp này từ Chúa Hằng Hữu,
tất cả những người nghe lời Ngài đều run sợ:
“Anh em các con ghét các con,
khai trừ các con vì Danh Ta.
Chúng mỉa mai: ‘Cứ tôn vinh Chúa Hằng Hữu!
Hãy vui mừng trong Chúa!’
Nhưng chúng sẽ bị sỉ nhục đắng cay.
6Tại sao cả thành đều xôn xao, náo loạn?
Tại sao có tiếng vang trong Đền Thờ?
Đó là tiếng phán của Chúa Hằng Hữu!
Ngài đang báo trả những người thù nghịch.
7Trước khi chuyển bụng, Giê-ru-sa-lem đã sinh,
sinh một con trai.
8Có bao giờ người ta thấy việc lạ này không?
Có bao giờ nghe những việc kỳ diệu như thế không?
Có quốc gia nào chỉ trong một ngày mà được hình thành?
Có dân tộc nào được sinh ra chỉ trong chốc lát?
Nhưng khi Si-ôn bắt đầu chuyển dạ,
con cái nó sẽ được sinh ra.
9Có khi nào Ta đưa dân tộc này đến thời điểm sinh nở
mà lại không cho sinh ra không?” Chúa Hằng Hữu hỏi.
“Không! Ta không bao giờ ngăn trở dân tộc này được sinh nở,”
Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.
10“Hãy hân hoan với Giê-ru-sa-lem!
Hãy vui với nó, hỡi những ai yêu thương nó,
hỡi những ai từng than khóc nó.
11Hãy tận hưởng vinh quang nó
như đứa con vui thích và thưởng thức sữa mẹ.”
12Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Ta sẽ cho Giê-ru-sa-lem an bình và thịnh vượng như dòng sông tuôn tràn.
Của cải châu báu của các dân tộc nước ngoài sẽ đổ về đây.
Đàn con nó sẽ được bú mớm nâng niu,
được ẵm trên tay, được ngồi chơi trong lòng mẹ.
13Ta sẽ an ủi các con tại Giê-ru-sa-lem
như mẹ an ủi con của mình.”
14Khi các ngươi nhìn thấy những điều này, lòng các ngươi sẽ mừng rỡ.
Các ngươi sẽ được sum suê như cỏ!
Mọi người sẽ thấy cánh tay của Chúa Hằng Hữu phù hộ đầy tớ Ngài
và thấy cơn giận của Ngài chống trả người thù nghịch.
15Kìa, Chúa Hằng Hữu sẽ ngự đến giữa ngọn lửa hừng,
chiến xa của Ngài gầm như bão táp.
Chúa mang theo hình phạt trong cơn thịnh nộ dữ dội
và lời quở trách của Ngài như lửa bốc cháy.
16Chúa Hằng Hữu sẽ hình phạt dân trên đất bằng ngọn lửa
và lưỡi gươm của Ngài.
Ngài sẽ xét xử mọi xác thịt
và vô số người bị chết.
17“Những người ‘hiến dâng’ và ‘tẩy uế’ mình trong vườn thánh với thần tượng của nó ngay giữa vườn—những người ăn thịt heo, thịt chuột, và các loài thịt ô uế—sẽ thấy ngày tận số kinh hoàng,” Chúa Hằng Hữu phán vậy.
18“Ta thấy rõ những việc chúng làm, và Ta biết những tư tưởng thầm kín của chúng. Vì thế Ta sẽ tập họp tất cả các nước và các dân, rồi chúng sẽ thấy vinh quang Ta. 19Ta sẽ thực hiện một phép lạ giữa chúng. Ta sẽ sai những người còn sống sót làm sứ giả đi đến các dân tộc—Ta-rê-si, Phút, và Lút (là dân nổi tiếng về bắn cung), Tu-banh và Gia-van, cùng tất cả dân hải đảo bên kia đại dương, là nơi chưa nghe đến Ta hay chưa thấy vinh quang Ta. Tại đó họ sẽ công bố vinh quang Ta cho các dân tộc đó. 20Họ sẽ đem dân còn sót của các con trở về từ mỗi nước. Họ sẽ mang dân sót lại đến núi thánh Ta tại Giê-ru-sa-lem như tế lễ dâng lên Chúa Hằng Hữu. Họ sẽ cưỡi trên ngựa, chiến xa, kiệu, la, và lạc đà,” Chúa Hằng Hữu phán. 21“Và Ta sẽ đặt một số người trong họ làm thầy tế lễ và người Lê-vi. Ta, Chúa Hăng Hữu đã phán vậy!
22Như trời mới và đất mới Ta sáng tạo sẽ còn mãi mãi,
các con cũng sẽ đời đời làm dân Ta,
và danh các con không bao giờ bị biến mất,”
Chúa Hằng Hữu phán.
23“Cả nhân loại sẽ đến thờ phượng Ta
từ tuần lễ này sang tuần lễ khác,
từ tháng nọ qua tháng kia.
24Khi ra ngoài thành, họ sẽ thấy
xác chết của những kẻ phản nghịch chống lại Ta.
Sâu bọ trong xác chúng không bao giờ chết,
và lửa đoán phạt chúng không bao giờ tắt.
Những ai đi ngang qua
nhìn thấy đều ghê tởm.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại