Y-sai 63:12

Y-sai 63:12 KTHD

Đấng đã thể hiện quyền năng của Ngài khi Môi-se đưa tay lên— tức Đấng đã rẽ nước trước mặt họ, tạo cho Ngài một Danh đời đời ở đâu?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share