Y-sai 63:11

Y-sai 63:11 KTHD

Lúc ấy, họ mới nhớ lại quá khứ, nhớ Môi-se đã dẫn dân Ngài ra khỏi Ai Cập. Họ kêu khóc: “Đấng đã đem Ít-ra-ên ra khỏi biển, cùng Môi-se, người chăn bầy ở đâu? Đấng đã đặt Thánh Linh Ngài giữa vòng dân Ngài ở đâu?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Y-sai 63:11