Y-sai 63:10

Y-sai 63:10 KTHD

Nhưng họ đã nổi loạn chống nghịch Chúa và làm cho Thánh Linh của Ngài buồn rầu. Vì vậy, Chúa trở thành thù địch và chiến đấu nghịch lại họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share