Y-sai 54:8

Y-sai 54:8 KTHD

Trong lúc giận, Ta xây mặt không nhìn ngươi. Nhưng Ta sẽ yêu ngươi với tình yêu đời đời.” Chúa Hằng Hữu là Đấng Cứu Chuộc ngươi phán vậy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share