Y-sai 49:24

Y-sai 49:24 KTHD

Của cải bị những người mạnh cướp, ai giựt lại được? Người công chính bị bắt làm tù ai cứu được?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share