Y-sai 49:2

Y-sai 49:2 KTHD

Chúa khiến lời xét xử của tôi như gươm bén. Ngài giấu tôi trong bóng của tay Ngài. Tôi như tên nhọn trong bao đựng của Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share