Y-sai 49:14

Y-sai 49:14 KTHD

Tuy nhiên, Si-ôn vẫn nói: “Chúa Hằng Hữu đã bỏ mặc chúng tôi; Chúa Hằng Hữu đã quên chúng tôi rồi!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share