Y-sai 48:9

Y-sai 48:9 KTHD

Tuy nhiên, vì mục đích và vì Danh cao trọng của Ta, Ta sẽ dằn cơn giận và không quét sạch các con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Y-sai 48:9