Y-sai 48:22

Y-sai 48:22 KTHD

Tuy nhiên, Chúa Hằng Hữu phán: “Người ác không bao giờ được bình an.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Y-sai 48:22