Y-sai 48:2

Y-sai 48:2 KTHD

dù các con mang tên thành thánh và tự cho là mình thuộc Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, Danh Ngài là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Y-sai 48:2