Y-sai 48:17

Y-sai 48:17 KTHD

Đây là điều Chúa Hằng Hữu— Đấng Cứu Chuộc, Đấng Thánh của Ít-ra-ên, phán: “Ta là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời các con. Ta dạy các con để làm ích lợi cho các con và dẫn các con vào con đường các con phải theo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Y-sai 48:17

Share