Y-sai 48:10

Y-sai 48:10 KTHD

Này, Ta thanh luyện con, nhưng không phải như luyện bạc. Đúng hơn là Ta thanh luyện con trong lò hoạn nạn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share