YouVersion Logo
Search Icon

Y-sai 41

41
Đức Chúa Trời Giúp Đỡ Ít-ra-ên
1“Hỡi các hải đảo! Hãy im lặng lắng nghe trước mặt Ta.
Hãy mang sự tranh luận mạnh mẽ nhất.
Hãy đến gần Ta mà phát biểu.
Tòa án đã sẵn sàng để phân xử các ngươi.”
2“Ai đã đánh thức vua từ phương đông,
và gọi người đến để phục vụ Đức Chúa Trời?
Ai trao cho người các dân tộc để chinh phục
và cho người giẫm đạp các vua dưới chân mình?
Với lưỡi gươm, người sẽ biến chúng thành bụi đất.
Với cung tên, người phân tán chúng như rơm rác trước gió.
3Người đánh đuổi chúng và bước đi cách an toàn,
dù rằng người đang đi trên vùng đất lạ.
4Ai đã làm những việc vĩ đại đó,
ai gọi mỗi thế hệ mới đến từ ban đầu?
Đó là Ta, Chúa Hằng Hữu, Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng.
Chính Ta là Đấng ấy.”
5Các hải đảo đã thấy và khiếp sợ.
Các nước xa xôi run rẩy và họp lại để chiến đấu.
6Mỗi người giúp người khác can đảm,
và nói với nhau rằng: “Hãy mạnh mẽ!”
7Thợ chạm khuyến khích thợ vàng,
và thợ gò giúp đỡ thợ rèn.
Họ nói: “Tốt, mọi việc sẽ êm đẹp.”
Họ cẩn thận nối các phần lại với nhau,
rồi dùng đinh đóng chặt để nó khỏi ngã.
8“Nhưng vì con, Ít-ra-ên đầy tớ Ta,
Gia-cốp được Ta lựa chọn,
là dòng dõi của Áp-ra-ham, bạn Ta.
9Ta đã gọi các con trở lại từ tận cùng mặt đất.
Ta phán: ‘Con là đầy tớ Ta.’
Vì Ta đã chọn con và sẽ không bao giờ loại bỏ con.
10Đừng sợ, vì Ta ở với con.
Chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời con.
Ta sẽ thêm sức cho con và giúp đỡ con.
Ta sẽ dùng tay phải công chính nâng đỡ con.
11Kìa, mọi kẻ thách thức con sẽ hổ thẹn,
bối rối, và bị tiêu diệt.
Những ai chống nghịch con sẽ chết và diệt vong.
12Con sẽ tìm chúng là kẻ xâm chiếm con nhưng không thấy.
Những kẻ tấn công con sẽ không còn nữa.
13Vì Ta nắm giữ con trong tay phải Ta—
Ta, là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của con.
Ta sẽ phán cùng con rằng:
‘Đừng sợ hãi. Ta ở đây để giúp đỡ con.
14Hỡi Gia-cốp, dù con bị xem là sâu bọ,
đừng sợ hãi, hỡi dân Ít-ra-ên,#41:14 Ctd dân Ta Ta sẽ cứu giúp con.
Ta là Chúa Hằng Hữu, Đấng Cứu Chuộc con.
Ta là Đấng Thánh của Ít-ra-ên.’
15Ta làm cho con thành cái bừa mới với răng sắc bén.
Con sẽ xé kẻ thù con ra từng mảnh,
và chất chúng thành một núi rơm rác.
16Con sẽ tung rải chúng trước gió
và gió lốc sẽ đùa chúng đi tan tác.
Lòng con sẽ vui mừng trong Chúa Hằng Hữu.
Con sẽ được vinh quang trong Đấng Thánh của Ít-ra-ên.”
17“Khi người nghèo khổ và túng thiếu tìm nước uống không được,
lưỡi họ sẽ bị khô vì khát,
rồi Ta, Chúa Hằng Hữu, sẽ đáp lời họ.
Ta, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên sẽ không bao giờ từ bỏ họ.
18Ta sẽ mở cho họ các dòng sông trên vùng cao nguyên
Ta sẽ cho họ các giếng nước trong thung lũng.
Ta sẽ làm đầy sa mạc bằng những ao hồ.
Đất khô hạn thành nguồn nước.
19Ta sẽ trồng cây trong sa mạc cằn cỗi—
các bá hương, keo, sim, ô-liu, bách, linh sam, và thông.
20Ta làm điều này để tất cả ai thấy phép lạ này
sẽ hiểu được rằng—
Chúa Hằng Hữu, Đấng đã làm những việc ấy,
là Đấng Thánh của Ít-ra-ên, Đấng đã tạo dựng chúng.”
21Chúa Hằng Hữu phán:
“Hãy giải trình cho thần tượng các ngươi.”
Vua của Ít-ra-ên phán:
“Hãy để cho chúng chứng tỏ chúng làm được gì.
22Hãy để cho chúng thuật lại các biến cố trong quá khứ
để chúng ta suy xét các chứng cớ.
Hãy để chúng trình bày việc tương lai
vậy chúng ta biết những gì sẽ xảy đến.
23Phải, hãy nói với chúng ta việc sẽ xảy ra trong những ngày tới.
Để chúng ta biết các ngươi là thần thánh.
Phải, hãy làm bất cứ điều gì—tốt hay xấu!
Điều gì làm chúng ta kinh ngạc và hoảng sợ.
24Nhưng các ngươi đều vô dụng và công việc các ngươi đều vô ích.
Ai chọn các ngươi mà thờ cũng đáng ghê tởm như các ngươi.
25Ta đã dấy lên một lãnh đạo đến từ phương bắc.
Từ phương đông, Người sẽ kêu cầu Danh Ta.
Ta sẽ cho Người nắm quyền trên các vua và hoàng tử.
Người sẽ giẫm đạp chúng như thợ gốm giẫm lên đất sét.
26Ai đã nói những việc ấy từ ban đầu cho chúng ta biết?
Ai đã báo trước việc này để chúng ta nhìn nhận rằng: Người ấy đúng?
Không ai nói một lời nào!
27Chính Ta đã phán trước cùng Si-ôn rằng:
‘Hãy nhìn xem! Người giúp đỡ đang trên đường đến!’
Ta sẽ sai một sứ giả đem tin mừng đến Giê-ru-sa-lem.
28Không một ai trong các thần của ngươi nói điều này.
Không ai trong chúng nó có thể trả lời khi Ta hỏi.
29Kìa, tất cả chúng đều ngu dại,
công việc chúng vô giá trị,
Tất cả tượng thờ của các ngươi đều trống không như gió.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;