Y-sai 32:8

Y-sai 32:8 KTHD

Nhưng những người cao thượng hoạch định những việc cao thượng, và giữ vững tinh thần cao thượng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share