Y-sai 32:3

Y-sai 32:3 KTHD

Lúc ấy, ai có mắt có thể trông thấy chân lý, và ai có tai sẽ nghe được.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share