Y-sai 32:16

Y-sai 32:16 KTHD

Bấy giờ sự phán xét sẽ cai trị nơi hoang mạc và sự công chính ở nơi ruộng phì nhiêu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share