Y-sai 32:12

Y-sai 32:12 KTHD

Các ngươi sẽ đấm ngực thương tiếc những trang trại dồi dào và các vườn nho sai trái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share