Y-sai 13:21

Y-sai 13:21 KTHD

Thú dữ của hoang mạc sẽ ở trong thành đổ nát, và nhà cửa sẽ là nơi lui tới của loài thú hoang dã. Cú vọ sẽ sống giữa hoang vu, và dê rừng sẽ nhảy múa tại đó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share