Y-sai 13:18

Y-sai 13:18 KTHD

Cung tên chúng sẽ đập nát người trai trẻ. Chúng sẽ không xót thương hài nhi, và cũng không dung mạng trẻ con.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share