Y-sai 13:15

Y-sai 13:15 KTHD

Ai bị quân thù bắt được sẽ bị đâm, tất cả tù binh sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share