Y-sai 13:1

Y-sai 13:1 KTHD

Y-sai, con A-mốt nhận được sứ điệp về sự suy vong của Ba-by-lôn
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share