Y-sai 1:8

Y-sai 1:8 KTHD

Giê-ru-sa-lem xinh đẹp bị bỏ lại như chòi canh trong vườn nho, như lều canh vườn dưa sau mùa gặt, như thành bị vây.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share