Y-sai 1:3

Y-sai 1:3 KTHD

Bò còn biết chủ, lừa còn biết máng cỏ của chủ mình— nhưng Ít-ra-ên lại không biết sự chăm sóc của chủ. Dân Ta không nhận ra sự chăm sóc Ta dành cho họ.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share